Hånd som gir eit lånekort til ei anna hand: lånar som får nytt kort

Om oss

Kvinnherad bibliotek består av hovudbiblioteket som ligg midt i Husnes sentrum og bokbussen. Bokbussen køyrer rundt til alle bygdene i kommunen og besøker skuler og barneahagar, samt bygdesenter som til dømes utanfor butikkar o.a.

Litt tal

Vi har for tida 7 tilsette i 6,1 stilling. Vi har rundt 65000 i utlån og 60 000 besøk i året.

Folkebiblioteklova

Vårt samfunnsoppdrag henter vi frå Lov om folkebibliotek. I 2014 kom det ei lovendring, der biblioteket si rolle som møtestad og aktiv formidlar vart framheva.

Lova finn du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotek